REGULAMIN SZKOLEŃ

§ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów Szkoleń, których Organizatorem jest firma Orange Juice sp. z o.o.; NIP: 8992857178, REGON: 382454328, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Organizator Szkolenia zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Szkoleń i Konferencji i zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej https://orangejuice.pl/ aktualnych informacji.

3. Każdy Uczestnik Szkolenia (dalej: „Uczestnik”) przed zgłoszeniem swojego uczestnictwa w Szkoleniu jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu. Wyrażenie przez Uczestnika zgody na przestrzeganie Regulaminu jest rozumiane jako pełna i świadoma akceptacja Regulaminu.

§ II ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

1. Wypełniając formularz zgłoszeniowy Uczestnik zawiera umowę z Organizatorem, jednocześnie akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązując się do wywiązania ze wszelkich innych ustaleń między Uczestnikiem a Organizatorem.

2. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 2 dni przed datą Szkolenia lub Konferencji.

3. Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia formularza zgodnie ze stanem rzeczywistym. Organizator nie ponosi konsekwencji za nieprawidłowe wypełnienie formularza przez Uczestnika.

4. Organizator ma prawo dysponować listą Uczestników i publikować nazwy firm ich logotypy a także stanowiska osób, które uczestniczą w Konferencji.

5. Formularz zgłoszeniowy zawiera zapis o zgodzie lub braku zgody na wykorzystanie adresu email przez Organizatora celem przekazania go podmiotom współpracującym z Organizatorem w ramach szkolenia/ konferencji lub w celu przekazania Uczestnikowi materiałów szkoleniowych drogą elektroniczną.

6. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy jest zobligowany do wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na udostępnienie biznesowego adresu email podmiotom trzecim współpracującym z Organizatorem w ramach konkretnego Szkolenia lub Konferencji.

7. Po zakończeniu etapu rejestracji Organizator wysyła Uczestnikowi potwierdzenie udziału drogą elektroniczną.

8. Każdy zarejestrowany Uczestnik otrzymuje podczas szkolenia materiały szkoleniowe.

9. Materiały szkoleniowe mogą ulec rozszerzeniu na skutek dodatkowych świadczeń ze strony podmiotów trzecich, będących partnerami szkolenia lub konferencji.

§ III REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

1. Uczestnik ma pełne prawo do wycofania z udziału w Szkoleniu i stuprocentowego zwrotu poniesionych kosztów w sytuacji, gdy rezygnacja nastąpiła nie później niż na 14 dni przed ustaloną datą Szkolenia lub Konferencji.

2. W przypadku wycofania udziału w czasie krótszym niż 14 dni Organizator zastrzega sobie prawo umniejszenia kwoty zwrotu o koszty związane ze zgłoszeniem Uczestnika w wysokości 25% wartości szkolenia.

3. Rezygnacji ze Szkolenia można dokonywać drogą elektroniczną pod adresem: biuro@orangejuice.pl, co jest równoznaczne z natychmiastowym wykreśleniem z listy Uczestników.

4. W sytuacji, gdy Uczestnik nie uczestniczył w szkoleniu, jednocześnie nie informując o tym wcześniej Organizatora, Uczestnik zobowiązuje się do wpłaty pełnej kwoty za udział w Szkoleniu, zgodnej z cennikiem obowiązującym przy zgłoszeniu.

5. Rejestrujący może dokonywać zmian danych osobowych Uczestników, których rejestrował.

6. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane drogą elektroniczną pod adresem: biuro@orangejuice.pl, którą Organizator rozpatruje w ciągu 14 dni.

§ IV PŁATNOŚCI

1. Rejestrujący zobowiązuje się do dokonania opłaty związanej z udziałem w Szkoleniu lub Konferencji zgodnie z cennikiem podanym przez Organizatora na stronie internetowej.

2. Aby skorzystać zniżek (jeśli są one podane w ofercie) należy dokonać rejestracji w wyznaczonym przez Organizatora terminie promocyjnym.

§ V OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU

1. Organizator przechowuje dane osobowe Uczestników w zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za usługi.

2. Administrator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.

3. Podczas Szkoleń lub Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video. Uczestnicząc w Szkoleniu lub Konferencji Uczestnicy, Prelegenci i Prowadzący automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich wizerunku w celach informacyjnych i promocyjnych. W przypadku niewyrażania zgody do wykorzystania wizerunku w wymienionych celach należy poinformować o tym Organizatora drogą mailową pod adresem: biuro@orangejuice.pl.

§ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi kosztów dojazdu Uczestnika.

2. Organizator ma prawo do odwołania Szkolenia lub Konferencji lub przełożenia terminu wydarzenia w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych.

3. Organizator potwierdza termin szkolenia najpóźniej tydzień przed jego planowaną datą. Organizator ma prawo do odwołania szkolenia w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 r.

regulamin-szkole-orange-juice-praktyczne-strategie-obecnoci-w-internecie-marketing-internetowy-orange-jucie-to-wicej-ni-agencja-google-szkolenia-analityka-ux-mobile-social-sprawd