REGULAMIN SPOTKANIA BUSINESS PARTNER MEETING

§ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów Spotkania Business Partner Meeting (dalej: „Spotkania”), których Organizatorem jest firma Orange Juice sp. z o.o.; NIP: 8992857178, REGON: 382454328, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Organizator Szkolenia zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Spotkania  i zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej https://orangejuice.pl/ aktualnych informacji.

3. Każdy Uczestnik Spotkania  (dalej: „Uczestnik”) przed zgłoszeniem swojego uczestnictwa w Spotkaniu jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu. Wyrażenie przez Uczestnika zgody na przestrzeganie Regulaminu jest rozumiane jako pełna i świadoma akceptacja Regulaminu.

4. W każdym Spotkaniu może wziąć udział maksymalnie 30 uczestników – o tym, kto weźmie udział w Spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Warunkiem udziału zaproszonej Firmy w Spotkaniu jest wytypowanie tylko jednego przedstawiciela („Uczestnika”).

§ II ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

1. Wypełniając formularz zgłoszeniowy Uczestnik zawiera umowę z Organizatorem, jednocześnie akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązując się do wywiązania ze wszelkich innych ustaleń między Uczestnikiem a Organizatorem.

2. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 2 dni przed datą Spotkania .

3. Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia formularza zgodnie ze stanem rzeczywistym. Organizator nie ponosi konsekwencji za nieprawidłowe wypełnienie formularza przez Uczestnika.

4. Organizator ma prawo dysponować listą Uczestników i publikować nazwy firm oraz ich logotypy, a także stanowiska osób, które uczestniczą w Spotkaniu.

5. Formularz zgłoszeniowy zawiera zapis o zgodzie lub braku zgody na wykorzystanie adresu email przez Organizatora celem przekazania go podmiotom współpracującym z Organizatorem w ramach Spotkań/ Szkoleń/ Konferencji lub w celu przekazania Uczestnikowi materiałów szkoleniowych drogą elektroniczną.

6. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy jest zobligowany do wyrażenia lub niewyrażenia zgody na udostępnienie biznesowego adresu email podmiotom trzecim, współpracującym z Organizatorem w ramach Spotkania..

7. Po zakończeniu etapu rejestracji Organizator wysyła Uczestnikowi potwierdzenie udziału drogą elektroniczną.

§ III REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

1.Uczestnik ma pełne prawo do wycofania z udziału w Spotkaniu jednakże kwota wpłacona na cel charytatywny nie podlega zwrotowi.

2. Rezygnacji ze Spotkania można dokonywać drogą elektroniczną pod adresem: biuro@orangejuice.pl, co jest równoznaczne z natychmiastowym wykreśleniem z listy Uczestników.

3. Rejestrujący może dokonywać zmian danych osobowych Uczestników, których rejestrował.

4. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane drogą elektroniczną pod adresem: biuro@orangejuice.pl, którą Organizator rozpatruje w ciągu 14 dni.

§ IV PŁATNOŚCI

1. Organizator Spotkania nie pobiera żadnych opłat od Uczestników.

2. Aby wziąć udział w Spotkaniu Uczestnik ma obowiązek wpłacić 100 zł na cel charytatywny, wybrany przez Organizatora. Cel jest opublikowany na stronie internetowej Organizatora.

3. Po wpłaceniu środków na konto Fundacji Uczestnik zobowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty środków na wskazane konto do wiadomości Organizatorowi Spotkania.

 § V OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU

1. Organizator przechowuje dane osobowe Uczestników w zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji.

2. Administrator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa, zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.

3. Podczas Spotkania Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video. Uczestnicząc w Spotkaniu Uczestnicy, Prelegenci i Prowadzący automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystywanie Ich wizerunku w celach informacyjnych i promocyjnych. W przypadku niewyrażania zgody do wykorzystania wizerunku w wymienionych celach należy poinformować o tym Organizatora drogą mailową pod adresem: biuro@orangejuice.pl.

§ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi kosztów dojazdu Uczestnika.

2. Organizator ma prawo do odwołania Spotkania lub przełożenia terminu wydarzenia w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.09.2016 r.

regulamin-bpm-orange-juice-praktyczne-strategie-obecnoci-w-internecie-marketing-internetowy-orange-jucie-to-wicej-ni-agencja-google-szkolenia-analityka-ux-mobile-social-sprawd