Zapisz się na szkolenie Google Analytics, które odbędzie się już za Dowiedz się więcej

REGULAMIN AUDYTU GOOGLE ANALYTICS

§ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów wykonywanych usług, których wykonawcą jest firma Orange Juice sp. z o.o.; NIP: 8992857178, REGON: 382454328, zwana dalej „Usługodawcą”.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie i zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej https://orangejuice.pl/ aktualnych informacji.

3. Każdy zainteresowany (dalej: „Usługobiorca”) Audytem przed zgłoszeniem przeprowadzenia Audytu jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu. Wyrażenie przez Uczestnika zgody na przestrzeganie Regulaminu jest rozumiane jako pełna i świadoma akceptacja Regulaminu.

§ II ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

1. Wypełniając formularz zgłoszeniowy, Usługobiorca zawiera umowę z Usługodawcą, jednocześnie akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązując się do wywiązania ze wszelkich innych ustaleń między Usługobiorcą a Usługodawcą.

2. Usługobiorca jest zobowiązany do wypełnienia formularza zgodnie ze stanem rzeczywistym. Usługodawca nie ponosi konsekwencji za nieprawidłowe wypełnienie formularza przez Usługobiorcę.

3. Usługodawca ma prawo dysponować listą Usługobiorców i publikować nazwy firm i ich logotypy.

4. Formularz zgłoszeniowy zawiera zapis o zgodzie lub braku zgody na wykorzystanie adresu e-mail przez Usługodawcę celem przekazania go podmiotom współpracującym w ramach wykonania usługi lub w celu kontaktu z Usługobiorcą.

5. Usługobiorca, wypełniając formularz zgłoszeniowy, jest zobligowany do wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na udostępnienie biznesowego adresu e-mail podmiotom trzecim współpracującym z Usługodawcą w ramach wykonywania Usługi.

§ III PŁATNOŚCI

1. Usługodawca zobowiązuję się do wykonania Usługi, jaką jest przeprowadzenie Audytu Google Analytics, bezpłatnie. Warunkiem skorzystania z bezpłatnej Usługi jest wystawienie przez Usługobiorcę opinii dotyczącej Usługi i wysłanie jej na adres mailowy biuro@orangejuice.pl w terminie 7 dni po otrzymaniu Audytu od Usługodawcy.

2. W przypadku braku wystawienia opinii Usługodawca zastrzega sobie prawo do wykonania Usługi za pełną opłatą, tj 5 tys zł brutto. Usługobiorca ma obowiązek uiścić opłatę po upłynięciu kolejnych 7 dni, czyli do 14 dni po wykonaniu Usługi przez Usługodawcę. Płatność należy wykonać przelewem na następujące konto: Orange Juice sp. z o.o., nr rachunku 32 1140 2004 0000 3202 7844 4882 (mBank).

3. Usługobiorca ma obowiązek wywiązać się z warunków umowy, tj. wydania opinii o Usłudze lub uiszczenia opłaty za Usługę w określonym terminie.

§ IV OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU

1. Usługodawca przechowuje dane osobowe Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za Usługę.

2. Administrator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.

§ V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2018 r.

regulamin-audytu-google-analytics-orange-juice-praktyczne-strategie-obecnoci-w-internecie-marketing-internetowy-orange-jucie-to-wicej-ni-agencja-google-szkolenia-analityka-ux-mobile-social-sprawd